chang2

    hou4

    jiǔ3

    shuì4

English

to sleep

long duration of time

often

to wait